Leerlingenbegeleiding en CLB

Leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil de leerlingenbegeleiding bijdragen aan een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De leerlingengbegeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad en houden contact met leerkrachten en directie. Ze verstrekken daarnaast ook informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid en leer- en opvoedingsmogelijkheden.

Op regelmatige tijdstippen begeleiden zij de leerlingenraad. Deze raad is samengesteld uit democratisch verkozen klasafgevaardigden en vergadert regelmatig. De verslagen van deze samenkomsten worden nadien besproken in het directieteam van de school.

Voor de eerste graad maken ze ook werk van de avondstudie en de namiddagstudies tijdens de proefwerken.

Als leerlingen thuis of op school problemen hebben helpen ze, in overleg met de betrokkenen, oplossingen en uitwegen zoeken. Ze verwijzen, indien nodig, door naar andere gespecialiseerde hulpdiensten. Zowel de ouders als de leerlingen kunnen de leerlingenbegeleiders steeds contacteren tijdens de schooluren of de oudercontacten in de school.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Meer informatie vind je in deze brochure.

Wie?

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-ankers voor onze school zijn Myriam Vanderstappen (1e graad en de richtingen Hotel + Hout) en Niki Paeps (richtingen Nijverheid).

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Mathieu Lovenich is de CLB-arts voor onze school en Conchita Real Adorna is de paramedisch werker.

De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon.