Specifieke Lerarenopleiding

 

 

Doel

In het CVO van het VTI Leuven worden cursussen georganiseerd tot het behalen van het diploma van leraar via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO).

De Specifieke Lerarenopleiding biedt een pedagogisch-didactische vorming, noodzakelijk voor het verwerven van onderwijsbevoegdheid. Deze opleiding is in principe bedoeld voor kandidaat-leraren van het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het basisdiploma waarover je beschikt, kan de onderwijsbevoegdheid betrekking hebben op o.a. de ambten van leraar algemene vakken, leraar technische vakken en leraar praktijkvakken.

De opleiding biedt ook een goede voorbereiding indien je in het hoger onderwijs wil lesgeven en indien je buiten het onderwijs (in het vormingswerk, in het bedrijfsleven, …) belast bent met de opleiding van personeel of indien je op een didactisch verantwoorde manier informatie wil overbrengen.

Diploma van leraar

Aan het einde van ieder semester kan over de gevolgde modules een examen worden afgelegd. Als je slaagt, krijg je hiervan een attest. Voor elke eenheid moet 50 % van de punten behaald worden. Als je geslaagd bent voor alle modules, behaal je het diploma van leraar.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de Specifieke Lerarenopleiding moet je beschikken over volgende studiebewijzen:

-      een diploma van het secundair onderwijs;

-      een diploma van het hoger onderwijs;

-      een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de  voorgaande  diploma's.

Ook indien je een diploma of een getuigschrift hebt behaald buiten de Europese Unie dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, kan je toegelaten worden tot de SLO.

Duur

De minimumduur van de opleiding hangt af van het traject dat je wil en kan volgen. Het CVO VTI Leuven biedt de SLO opleiding aan in verschillende trajecten:

 

Meer informatie

Tot onze spijt moeten we u melden dat er enkel in de module C1/COO voor het 2de semester nog plaats is. De infodagen die gepland stonden gaan om deze reden niet meer door.

Vanaf 1 september 2019 wordt de lerarenopleiding hervormd. De opleiding tot leraar zal vanaf dan steeds aan een universiteit of hogeschool georganiseerd worden en niet langer aan een CVO. De vernieuwde lerarenopleiding zal bestaan uit: een educatieve graduaatsopleiding van 90 studiepunten (voor houders van een diploma SO en HBO5), een verkorte educatieve bachelor SO van 60 studiepunten (voor houders van een bachelordiploma) en een verkorte educatieve master van 60 studiepunten (voor houders van een masterdiploma).

In de komende maanden zal je op de website van de universiteiten en hogescholen meer informatie vinden over het vernieuwde programma van de lerarenopleiding

Voor meer uitleg kan je altijd terecht bij de SLO-coördinator Lieve Decuber.

Je kan haar makkelijk bereiken via lieve.decuber@vti-leuven.be.

 

Structuurschema

structuurschema SLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEIDINGSVISIE EN -CONCEPT

We geven in onze visie aan welke accenten we willen leggen tijdens de opleiding tot leerkracht. In het opleidingsconcept wordt beschreven op welke manier we dit trachten te realiseren.

Opleidingsvisie

De basis voor het profiel van de leerkracht vormen de ‘basiscompetenties voor de leerkracht’, zoals geformuleerd door de Vlaamse Regering. Dit is het kader waaraan we de opleiding toetsen. Het is van groot belang mee te geven dat we in eerste instantie nastreven om al deze basiscompetenties waar te maken. Of we dat werkelijk realiseren wordt getoetst aan de competentiematrix en de ECTS-fiches van de verschillende modules.  Toch willen we graag onze accenten leggen. Met het hele SLO-team schuiven we enkele rollen, taken en houdingen naar voren waaraan we extra aandacht willen besteden. Zij bepalen mee de eigenheid van de Specifieke Lerarenopleiding in het CVO VTI Leuven.

Voor de leesbaarheid gebruiken we telkens de ‘hij’-vorm.

1.      Rollen van de leerkracht

·         Hij is een goed didacticus.

·         Hij is een begeleider: hij heeft oog voor de hele persoon met zijn socio-emotionele eigenheid.

2.      Taken van de leerkracht

·         Hij maakt zijn leerlingen communicatief vaardig met respect voor de andere.

·         Hij leert de leerlingen kritisch reflecteren.

3.      Houdingen van de leerkracht

·         Hij is gedreven en enthousiast.

·         Hij is een teamspeler.

·         Hij is bereid tot voortdurende professionele vorming.

 

Opleidingsconcept

In het concept maken we duidelijk op welke manier we de opleiding organiseren om o.a. de punten uit onze visie waar te kunnen maken.

·         Een warm, persoonlijk en laagdrempelig contact zorgt ervoor dat de cursist zich snel thuis voelt.

·         Individuele begeleiding krijgt veel aandacht.

·         Flexibiliteit is erg belangrijk. We houden rekening met de specifieke doelgroepen, met de werksituatie van de cursisten,…

·         Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

·         We onderwijzen en evalueren op een competentiegerichte manier.

·         We hebben veel aandacht voor een veilig klasklimaat.

·         We kiezen bewust voor de combinatie van afstands- en contactonderwijs.

·         We bewaken onze kwaliteit aan de hand van teamoverleg en bevraging van alle betrokkenen.

 

Veel gestelde vragen

De 2 opstapmodules gelden enkel voor de cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs hebben.

Deze modules worden op dit ogenblik nog niet in ons centrum aangeboden.

De overige 10 modules kan je volgen zoals het je past. Hou wel rekening met de pijlenstructuur in de E-component.

Daarom raden wij je aan om zeker met de E1-module (Didactische Competentie Algemeen) te starten. Anders verleng je de duur met een semester.

Tussen de vakken van de overige componenten is er geen pijlenstructuur.

Dat houdt in dat B1 niet voor B2 komt. Je kan dus gerust B2 volgen zonder B1 gevolgd te hebben.

Hetzelfde geldt voor C1, C3 en C4. Ook hier is er geen pijlenstructuur en dus ook geen volgorde.

Hoe komt het dat C2 en E2 niet vermeld worden?

Deze modules bestaan niet meer. Je hoeft er dus geen rekening mee te houden.

Hoe lang duurt de opleiding?

In principe heb je minstens 3 semesters nodig om het volledige traject te doorlopen. Er geldt een maximum van 8 semesters. Deze semesters hoeven niet aaneensluitend te zijn. Indien je een LIO-cursist bent, kan je de opleiding volgen in minimum 2 semesters. 

Wie is een LIO-cursist?

Je bent een LIO-cursist van zodra je het LIO-contract ondertekend hebt. Dit contract wordt afgesloten tussen jezelf, de school waar je werkt en het CVO. Binnen het kader van werkplekleren is het een formule om de opleiding in minimum 2semesters te voltooien. De voorwaarde is dat je minstens een 60 %-lesopdracht hebt. 

Kan ik vrijstellingen krijgen voor bepaalde modules?

Elk centrum beslist autonoom of je op basis van EVC’s/EVK’s een vrijstelling kan bekomen voor een bepaalde module. Deze vrijstellingen zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum. Indien je graag wil weten welke vrijstellingen jij kan krijgen, kan je contact nemen met de directie. 

Is deze opleiding een puur theoretische opleiding?

De volledige SLO-opleiding behelst 60 studiepunten: 30 studiepunten theorie en 30 studiepunten praktijk. De verdeling tussen theorie en praktijk verschilt per module. De betrokken docent van elke module kan je hier meer informatie over geven.

Welke vakken mag ik geven?

Op de site van Onderwijs Vlaanderen kan je te weten komen voor welke vakken je onderwijsbevoegdheid hebt. Ook de betreffende weddenschaal wordt vermeld, zodat je meteen weet hoeveel je zal verdienen.

Hou er rekening mee dat dit diploma je onderwijsbevoegdheid geeft voor secundair onderwijs. Het geeft je geen onderwijsbevoegdheid voor kleuter- en lager onderwijs.

Ik werk fulltime. Is deze opleiding dan haalbaar voor mij?

Je gaat voor een pedagogisch diploma. Vanzelfsprekend vergt het wel wat inspanningen en overleg om deze opleiding te combineren met je gezinssituatie en/of werksituatie.

Anderzijds hebben al talloze cursisten dit voor jou ook kunnen realiseren. Met de juiste ingesteldheid en de nodige planning kan je de opleiding zeker tot een goed einde brengen. 

Kan ik met opleidingscheques betalen?

Ook voor de Specifieke Lerarenopleiding kan je betalen met opleidingscheques. Op die manier betaal je slechts de helft van het inschrijvingsgeld. De betaling gebeurt per gevolgde module per semester. Op die manier wordt de betaling van de opleiding over 3 à 4 semesters gespreid.

Kan ik educatief verlof krijgen?

Meer informatie over educatief verlof kan je krijgen op het secretariaat of via www.meta.fgov.be

 

Openleercentrum

Als cursist van onze SLO kan je in de Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen terecht (PBIB). Je vindt er literatuur en informatiebronnen over psychologie, onderwijskunde en pedagogiek. 

Ook de educatieve collectie van de provincie Vlaams-Brabant zal je er aantreffen.

Je kan eveneens materiaal (boeken, thesissen, spelletjes, enz.) ontlenen.

Meer details vind je op: http://ppw.kuleuven.be/pbib/

Het adres van de PBIB is Dekenstraat 2, 3000 Leuven. 

De PBIB is open van maandag tot donderdag van 8.30 u. tot 20 u., op vrijdag van 8.30 u tot 19 u. Tijdens examenperiodes (01/12-31/01 en 02/05-30/06) is sluitingstijd pas om 22u.

Bij je eerste bezoek maak je je bij de balie bekend als cursist van de SLO van het CVO VTI Leuven. Dat kan gebeuren via je inschrijvingsbewijs of via je studentenkaart. Het personeel van de PBIB kan dan een toegangspasje voor je aanmaken.

De toegang is gratis.