Inhoud van de modules

Theoretische modules

Module Communicatief gedrag 

In deze module verwerven de cursisten inzicht in (eigen) communicatie en de verschillende stijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, trainen en oefenen van basisvaardigheden met betrekking tot communicatie.

Module Basis Logistieke vaardigheden in de zorgsector 

In deze module krijgen de cursisten basisinzichten en -vaardigheden mee. Cursisten krijgen een methodiek aangereikt om het eigen functioneren te optimaliseren. Er wordt gekeken naar de vereiste basisattitudes. Ze krijgen zicht op eigen takenpakket en maken kennis met de verschillende ziekenhuisdiensten. De basisregels van hygiëne komen aan bod en worden toegepast op het reinigen en ontsmetten van materialen. Het belang van observeren en rapporteren wordt duidelijk.  Deze vaardigheden worden ook ingeoefend.

Module Logistieke vaardigheden in de zorgsector 

Belangrijke logistieke vaardigheden ter ondersteuning van de zorg worden hier getraind en toegepast: verplaatsen en transport, bed opmaken. Daarnaast komt het maaltijdgebeuren aan bod: maaltijdbediening en hulp bij de maaltijd bij personen zonder slikproblemen. Zij leren tevens dieetregels volgen. Bij dit alles wordt het methodisch handelen als uitgangspunt gehanteerd.  Dit zal toegepast worden op verschillende groepen van patiënten.

Module EHBO 

Het accuraat optreden als zorgverlener in noodsituaties wordt stap voor stap bekeken en ingeoefend. 

De cursist leert noodsituaties herkennen en aangepast op te reageren. 

Module Hef- en tiltechnieken 

Bij een job als logistiek assistent komt heel wat hef- en tilwerk kijken.  De cursisten krijgen tips en adviezen voor het toepassen van werkhoudingen ter voorkoming van rugschade. 

Module Onderhoud in de zorgsector 

In deze module leren cursisten de vaardigheden die betrekking hebben op het onderhoud en op het op orde houden van de leef- en werkomgeving, het materieel en de materialen: basis van reinigen, stockbeheer, linnenbeheer, kleine herstellingen aan textiel, afvalverwerking, administratieve taken en organisatie van het werk. Dit houdt ook het leren werken in met verschillende computersystemen.

Module Werken in de zorgsector 

De cursisten krijgen zicht op de organisatie van de gezondheidszorg. Ze krijgen inzicht in hun beroep en in de verzorgingssector, in de rechten en plichten als werknemer, de beroepscode, beroepsgeheim en ethisch werken. Ze krijgen inzicht in het werken in een interdisciplinair team en zij leren wat kwaliteitszorg concreet betekent binnen de eigen functie. Ook preventie en arbeidsveiligheid komt aan bod.

Module Begeleide intervisie 1 en 2

Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen en dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen, ook casusbesprekingen en bezoeken in het ziekenhuis maken hier deel van uit.

Praktijkmodules 

Module Individuele praktijkbegeleiding   1 – 2   +    Module Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1-2

De logistieke taken in een ziekenhuis: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individuele leer- en groeiproces van de cursist centraal. Deze doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject. 

Deze praktijkmodules zijn de stages die je uitvoert op de dagen dat je geen les hebt.

Naargelang de fase van de opleiding, doe je stage in een bejaardentehuis, een ziekenhuis of in de dienst thuiszorg. Dit gebeurt stap voor stap. 

De stageplaats wordt vastgelegd door de trajectcoördinator. Bij de opleiding 'logistiek assistent in ziekenhuizen' loop je stage binnen het UZ Leuven.

Voor mensen die betaald aan het werk zijn, wordt bekeken in hoeverre hun werksituatie als stageplaats kan gelden. Eventueel doen zij een aanvullende stage.

De praktijkleerkrachten zijn mensen met ervaring. Via opdrachten, besprekingen en bezoeken aan je werkplaats leiden zij je op tot een professionele logistiek medewerker.