Deontologisch en ethisch handelen

Deze cursus beoogt je gevoelig te maken voor de morele aspecten van de hulpverlening door je te confronteren met waarden en normen. Je staat stil bij eigen keuzes, maar ook bij normen van het team, de voorziening en de maatschappij. Er wordt geprobeerd inzicht te geven in de complexiteit van praktijksituaties en je te helpen bestaande standpunten kritisch te doordenken. Het accent ligt op de eigen morele reflectie. Je leert op een discrete manier omgaan met informatie rekening houdend met het beroepsgeheim, de wet op de privacy en de meldingsplicht.

Methodisch handelen in een organisatie

Je werkt als opvoeder/begeleider binnen een organisatie met een eigen visie en eigen begeleidingsmogelijkheden. Je kan dit terugvinden in het ‘kwaliteitshandboek’ van de organisatie.
Het kwaliteitshandboek vormt het houvast voor verdere begeleidings- en handelingsplanning. Je leert hoe je je informeert over de vraagstelling van de cliënt en hoe je in overleg met anderen een plan kan opstellen. Zo kan je in de praktijk mee instaan voor een goede opvolging van het begeleidingsplan.

Observeren en rapporteren

In deze module leer je op een professionele manier observeren en rapporteren. Je leert waarom observeren een basisvaardigheid is voor een opvoeder/begeleider. Wat is observeren? Wat is het verschil tussen observeren, waarnemen en interpreteren? Hoe ga je observeren? Wat doe je met deze gegevens? Hoe kunnen observaties jouw handelen richting geven? Daarnaast leer je ook observaties vast te leggen en gericht  mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Professionaliteit en kwaliteitszorg

Dit vak geeft een inleiding op de job van een opvoeder/begeleider. We staan stil bij de taakinvulling en bij de nodige sleutelvaardigheden die je dient te bezitten of  te ontwikkelen. Heel belangrijk bij het goed uitoefenen van je job, is je eigen pedagogische grondhouding. Veiligheid, aanvaarding, empathie, echt zijn in contact, vormen hierbij de kern. Wat wordt hieronder verstaan, hoe geef je hier vorm aan?
Stil  staan bij je eigen voelen, denken en handelen in situaties is noodzakelijk om te groeien als opvoeder/begeleider.

Woon- en leefklimaat

In je werksituatie wordt van jou verwacht dat je doorheen het dagdagelijks (samen)leven mee instaat voor een aangepast woon- en leefklimaat. Veiligheid en geborgenheid staan centraal. We streven naar een klimaat dat de autonomie, de ontwikkeling en het welzijn van de cliënt optimaal waarborgt. In dit vak staan we zowel stil bij enkele praktische vragen, als bij belangrijke begrippen.

ICT

In deze module leer je een aantal fundamentele PC-vaardigheden. Programma’s zoals Word, Excel en PowerPoint komen aan bod. Je leert de sociale kaart digitaal raadplegen. Daarnaast bekijken we computergebruik in functie van een aantal specifieke taken van de opvoeder/begeleider. Hierbij hoort het werken met elektronische dossiers.
Ook aanpassingen voor personen met een beperking komen aan bod.

Communicatieve vaardigheden

De lessen binnen deze eenheid bestaan o.a. uit communicatieve opdrachten rond verschillende thema’s. Doel is de kennis en het gebruik van de eigen communicatieve vaardigheden te bevorderen.
Ook meer complexe situaties komen hierbij aan bod. Binnen oefensituaties leer je uitdrukking geven aan wat er binnen in je leeft. Ook het effect hiervan op de andere mogen we niet uit het oog verliezen. M.a.w. je bewust worden van wat ‘binnen’ en ‘buiten’ leeft en daar ook uitdrukking aan kunnen geven op een duidelijke, heldere wijze.

Communicatief gedrag

Je verwerft inzicht in (je eigen) communicatie en in de verschillende stijlen en technieken.
Zowel non-verbale als verbale communicatie komen aan bod. De nadruk ligt op het aanleren, trainen en oefenen van basisvaardigheden met betrekking tot communicatie.

Expressieve vaardigheden

Je leert de expressieve vaardigheden van jezelf en de cliënt optimaal ontwikkelen en hanteren. Een veelheid van activiteiten en technieken komen aan bod, die je kan toepassen binnen je eigen werksituatie. Er is onder andere aandacht voor verbale, manuele, dramatische, ... expressie. Zo ontdek je mogelijkheden om creativiteit bij je doelgroep te stimuleren. Het is de bedoeling dat jouw expressieve aanbod steeds gekoppeld is aan de specifieke behoeften van de cliënten.