Interculturele medewerker

INSTAP MOGELIJK IN FEBRUARI EN SEPTEMBER!

Interculturele medewerker

Wil je graag bijdragen tot een betere kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare groepen en etnisch-culturele minderheden? 

Dan is de opleiding interculturele medewerker iets voor jou. 

Onze maatschappij wordt steeds diverser, waardoor interculturele competenties aan belang winnen.

We geven je graag wat meer uitleg over de functie van interculturele medewerker.  Een interculturele medewerker:

  • Is een brug- en bemiddelingsfiguur tussen cliënt en beroepskrachten
  • Ondersteunt organisaties bij het uitbouwen van een toegankelijke en afgestemde dienst- en hulpverlening
  • Werkt mee aan het ontwikkelen van een activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen
  • Draagt bij tot een goede samenwerking tussen personen van verschillende culturen in de eigen organisatie en partnerorganisaties
  • Signaleert knelpunten, sterktes en kansen in de hulpverlening aan specifieke doelgroepen
  • Werkt mee aan het bevorderen van de gelijkwaardigheid van specifieke doelgroepen en van hun deelname aan het maatschappelijke leven
  • Werkt voornamelijk binnen de gezondheidszorg en het welzijnswerk

Opleiding ‘interculturele medewerker’

  • Praktijkgerichte opleiding:  gedurende de hele opleiding combineer je les en stage.
  • Voltijds kan je de opleiding op één jaar afwerken.
  • Aangepaste trajecten zijn mogelijk:
    • deeltijds in combinatie met werk
    • inschrijven voor afzonderlijke modules:  voor één module volg je dan 8 à 9 weken een halve dag per week les
  • De opleiding leidt tot een erkend certificaat of diploma van interculturele medewerker.
  • Wie nog geen diploma secundair onderwijs heeft, kan bijkomend de opleiding aanvullende algemene vorming volgen.  De combinatie van beide opleidingen leidt tot het diploma secundair onderwijs.  Dit verlengt het traject.

Een overzicht van de lesmodules

  • interculturele communicatie
    • aanleren van modellen en methodieken voor interculturele gespreksvoering vertrekkend vanuit een dynamische visie op cultuur
    • belang van wederzijdse identiteitstoeschrijving van de communicatiepartners zelf
    • invloed van stereotypen en vooroordelen
  • interculturele diversiteit
    • inzicht in de ontwikkeling van België tot een multiculturele samenleving
    • inzicht in uiting van diversiteit in de samenleving en in de eigen leef- en werkomgeving
    • op basis van deze inzichten een open houding ontwikkelen bij jezelf en anderen ten aanzien van die interculturele diversiteit
  • deontologie en beroepsethiek
    • deontologische en ethische dimensies van het beroep en hoe er naar te handelen
    • belangrijke thema’s uit het sociaalagogisch werkveld
    • doordacht standpunt innemen over ethische vragen en dilemma’s rekening houdend met maatschappelijke, culturele en juridische contextfactoren
  • teamondersteunend werken
    • ondersteunen van beroepskrachten bij het afstemmen van de dienst- en hulpverlening aan specifieke doelgroepen
  • methodisch werken
    • vaardigheden om activiteiten voor specifieke doelgroepen op gebied van recreatie en cultuur op een doelgerichte, planmatige en systematische wijze uit te voeren
  • functionele informatieve vaardigheden
    • opzoeken, verwerken en beoordelen van informatie in functie van het opbouwen van deskundigheid, het geven van informatie en voorlichting
    • verschillende informatiekanalen
    • op deontologisch verantwoorde wijze omgaan met bronnenmateriaal
  • communicatietechnieken
    • basisschema van communicatie
    • verschillende aspecten van communicatie leren hanteren
    • reflecteren op je eigen communicatiestijl
    • toepassen van basis communicatieve vaardigheden
    • bijsturen van je eigen communicatief gedrag
    • toepassen van communicatieve vaardigheden en –technieken in een professionele context
    • technieken om interactiesituaties te analyseren en hanteren
  • functioneel observeren
    • psychologie van de waarneming
    • gerichte en functionele observaties uitvoeren
    • verschillende registratie- en rapportagetechnieken toepassen
  • empowermentgericht werken
    • zelfstandigheid van specifieke doelgroepen vergroten, vertrekkend vanuit hun sterktes
    • verschillende methodieken en technieken gericht op het opbouwen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden bij de doelgroep zodat zij zelf in staat zijn hun leven te beheersen en vat te krijgen op hun leefwereld en leefomstandigheden
  • methodisch handelen
    • vaardigheden om op een efficiënte manier deelnemers te werven
    • gespreksinterventies voor het voeren van twee- en driegesprekken
    • afleggen van huisbezoeken
  • professionaliteit en deskundigheid
    • evenwicht tussen afstand en betrokkenheid bewaren
    • omgaan met feedback
    • eigen deskundigheid actief ontwikkelen
    • eigen ervaringen en expertise met anderen delen
  • teamgericht samenwerken
    • op een professionele manier samenwerken en overleggen met collega’s
    • verwerven van vergadervaardigheden en -technieken
  • groepsprocessen begeleiden
    • inzichten in groepsdynamische processen
    • verwerven van vaardigheden om bewust en doordacht een groep te begeleiden en te sturen
    • hanteren van cultureel bepaalde factoren die de ontwikkeling van een groep kunnen beïnvloeden
  • cliëntgerichte begeleiding
    • sociaal-emotionele begeleiding van de cliënt
    • ondersteunen van de individuele hulpverlening
  • organisatorische vaardigheden
    • taken en verantwoordelijkheden van een interculturele medewerker binnen een organisatie
    • beroepsprofiel van interculturele medewerker koppelen aan de visie, doelstellingen en werkwijze van een organisatie
  • Seminarie
    • Analyse van complexe praktijksituaties
    • Aangeven welke competenties uit het beroepsprofiel men nodig heeft om deze situaties te hanteren
    • Aangeven hoe men deze competenties zou aanwenden om met de situaties om te gaan
  • Actuele tendensen in de gezondheidszorg
    • Actuele ontwikkelingen binnen de samenleving en het werkveld
    • Verruiming en verdieping van competenties
  • Kwaliteitszorg
    • Inzicht in kwaliteitszorg binnen een organisatie
    • Vaardigheden ontwikkelen om kwaliteitsvol te handelen
  • Groepsactiviteiten begeleiden
    • Ontwikkelen en begeleiden en/of ondersteunen van een activiteitenaanbod op gebied van vorming en voorlichting voor specifieke doelgroepen
    • Vaardigheden om informatief materiaal geschikt te maken voor specifieke doelgroepen
  • Methodische ontwikkeling interculturele medewerker
    • Verkennen en duiden van eigen ervaringen en van de ervaringen van anderen in de groep
    • Bewust worden van de invloed van ervaringen op het eigen denken, voelen en handelen
    • Vergroten van zelfkennis

Stage

Je loopt 450u stage tijdens je opleiding. Je wordt hierbij op de stageplaats begeleid door een stagementor. Vanuit het CVO word je opgevolgd door een stagebegeleider.  Ook tijdens de intervisiesessies in kleine groepjes word je begeleid.

Volgende stageplaatsen sluiten aan bij de opleiding:

  • Organisaties die zich met hun werking specifiek richten op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen of etnisch-culturele minderheden
  • Organisaties met een gemengd publiek (allochtonen/autochtonen)
  • Organisaties die zich tot doel stellen zich met hun werking meer te richten op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en op zoek zijn naar een manier om die doelgroep aan te spreken/de drempel te verlagen

Meer concreet gaat het dan om:

  • Wijkwerking
  • Samenlevingsopbouw
  • OCMW
  • Ziekenhuis
  • Kind en gezin
  • Asielcentra
  • Kringloopcentra
  • Welzijnswerk
  • ….

Praktisch

  • Opleidingscheques mogelijk
  • Vrijstellingen mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties of ervaring (EVC/EVK)

 

Voor meer informatie:

Karolien De Ridder

016/26.98.80.

vspw-leuven@vti-leuven.be